DZIAŁALNOŚĆ W ZWIĄZKU MŁODOCIANYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH LAT 1944-1956 „JAWORZNIACY”

Do organizacji „Jaworzniacy” mogą należeć młodociani antykomuniści, którzy przebywali w obozie pracy w Jaworznie, ale również odbywający kary w innych więzieniach.

Marian Guzek należy do organizacji „Jaworzniacy”, wspierając ją poprzez upowszechnianie wiedzy o jej działalności podczas swoich spotkań autorskich.

Został odznaczony medalem PRO MEMORIA za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.